הזוהר על בראשית א', קיד'-קיז',
הרב אברהם מרדכי גוטליב