הרב אברהם מרדכי גוטליב.
נפש החיים – שער ד, פרק לב.