קצרים: איך אפשר להדבק בו והלא אש אוכלה הוא?
רבי אברהם מרדכי גוטליב