האדמו"ר רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א
שיעור לקראת פסח, מאמר ויבן ערי מסכנות לפרעה את פתם ואת רעמסס
מתוך שמעתי מאאמו"ר זצ"ל ג' שבט תש"א
22-03-2018